Gedragscode

Ethische gedragscode
Algemeen

Het doel van de Ethische gedragscode is de professionaliteit van de behandelaar te beschrijven en als leidraad te laten zijn voor het professioneel functioneren van de behandelaar. Het belangrijkste doel voor de behandelaar is het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee gewerkt wordt. De behandelaar van Bijkerk & Bijkerk verklaart uitdrukkelijk zich te houden aan deze EGC. In geval van klachten kan een opdrachtgever schriftelijk contact opnemen met Bijkerk & Bijkerk en wordt de klachtenprocedure in gang gezet.

Definities

Behandelaar: iemand die behandelt; hier een behandelaar van Bijkerk & Bijkerk
Cliënt: iemand die behandeld wordt
Behandelen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk communicatieve vaardigheden en technieken om een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen, doelen te laten bereiken.
Behandeling: het proces van behandelen en behandeld worden op basis van een overeenkomst.

Uitgangspunten

Bijkerk & Bijkerk gaat ervan uit dat:

 • de cliënt uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem of haar is, zowel in privé – als in zijn/haar professioneel bestaan, en op basis van eigen afwegingen kan beslissen wat hij/zij wél of niet wil. Daarom is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij/zij maakt.
 • de cliënt en de behandelaar elkaar volkomen gelijkwaardig zijn.
  tijdens behandeling de doelen, middelen en keuzen van de cliënt prioriteit hebben boven die van de behandelaar.
 • de Algemene voorwaarden voor de levering van diensten van Angela Bijkerk Coaching gelden voor elk behandelingstraject.

De behandelaar leeft de volgende gedragsregels na:

Respect

 • Zij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 • Zij laat haar cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 • Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt.
 • Als er sprake is van een externe opdrachtgever, zal zij vóór aanvang van de behandeling zich ervan gewissen, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de behandeling.
 • Alleen als overeenstemming bestaat over het doel en de opzet van de behandeling kan de behandeling plaatsvinden. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht zal de behandelaar nieuwe afspraken maken.
 • Zij gaat gedurende een behandelingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een cliënt aan.

Integriteit

 • Zij is eerlijk en oprecht. Zij zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.
 • Zij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.
 • Zij laat zich niet in diskrediet brengen.
 • Zij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties. Hoewel zij zelfbewust optreedt en handelt, dringt zij zich nergens op de voorgrond en blijft zij bescheiden.
 • In situaties waarin zij met de cliënt of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft zij redelijk en schappelijk en houdt zij de dialoog open.
 • Zij gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich in redelijkheid aan wanneer dat nodig is aan de omstandigheden of aan gewoonten en gebruiken van de cliënt, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 • Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de cliënt van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
 • Zij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de cliënt of relaties van de cliënt te benadelen.

Verantwoordelijkheid

 • Zij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat zij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden.
 • Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat zij geen van beiden overschrijdt.
 • Zij is zich bewust van haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van haar beroep als behandelaar.
 • Zij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere behandelaars en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
 • Zij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een cliënt.
 • Zij onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem wordt ingesteld.

Professionaliteit

 • Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens én als behandelaar ontwikkelt, om optimaal te functioneren.
 • Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van de behandeling.
 • Zij informeert desgevraagd welke stijl zij gebruikt bij behandeling.
 • Zij maakt onderscheid tussen een behandelingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Zij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal zij óf de behandelingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.